תקנון מבצע "חבר מביא חבר" של מנפאואר ישראל בע"מ

 1. כללי
  • חברת מנפאואר ישראל בע"מ (להלן: "מנפאואר") מודיעה בזאת על מבצע "חבר מביא חבר" כמפורט בתקנון זה (להלן: "המבצע"). האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.
 2. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצידם:

 • "חבר" – אדם המעוניין להגיש מועמדות למשרה (אחת או יותר) במהלך תקופת המבצע;
 • "עובד" – מי שבמהלך תקופת המבצע נמנה על מצבת עובדי מנפאואר, בהתאם לרישומי מנפאואר;
 • "מתמודד" – כל אדם (לרבות עובד) המעוניין להגיש מועמדותו של חבר למשרה;
 • "משרה" – תפקיד בתחום שירות ומכירה, כפי שיפורסם ע"י מנפאואר במהלך תקופת המבצע בעמוד ה"פייסבוק" של מנפאואר המתנהל בכתובת https://www.facebook.com/groups/1540288289594419 ו/או בעמוד האינטרנט של מנפאואר בכתובת http://www.manpower.co.il ו/או באמצעי מדיה נוספים;
 • "פרס" –הפרס הוא שובר של נופשונית שניתן למימוש למגוון הטבות, לרבות סרט/ א.בוקר/ זיכוי בחנויות כמפורט בשובר.
 • "ספק הפרס" – נופשונית בע"מ.
 • "תקופת המבצע" – התקופה שבין 21/09/16 בשעה 08:00 ועד ליום 31/12/2016 בשעה 23:59.
 1. תנאי השתתפות במבצע
  • מתמודד המעוניין להשתתף במבצע ישלח במהלך תקופת המבצע קורות חיים של חבר לכתובת
   [email protected] , למשרה אליה החבר מעוניין להגיש מועמדות. כל מתמודד מאשר כי בטרם משלוח קורות החיים החבר למנפאואר, קיבל את הסכמת החבר להגשת מועמדותו למשרה ולהכללתו במאגר המועמדים של מנפאואר, המשמש בין היתר למשלוח חומרים פרסומיים ופניות בדיוור ישיר.
  • מתמודד אשר קורות החיים ששלח נקלטו בהצלחה במנפאואר, יקבל אישור לכתובת דוא"ל ממנה שלח את קורות החיים. ככל שקורות החיים של החבר אינם מופיעים במועד קליטתם במאגר המועמדים של מנפאואר – יוגדר המתמודד כ"משתתף" במבצע. למען הסר ספק, אין בקליטת קורות החיים של החבר ו/או במשלוח אישור כאמור כדי לחייב את מנפאואר לגייס חבר כלשהוא למשרה כלשהיא.
  • ניתן לשלוח קורות חיים של חבר ליותר ממשרה אחת. כמו כן, ניתן לשלוח קורות חיים של מספר חברים לאותה משרה. משתתף יהיה זכאי לפרס בגין כל חבר שנקלט לעבודה ע"י מנפאואר בהתאם לתקנון זה.
 2. תנאים לקבלת הפרס
  • משתתף אשר שלח קו"ח של חבר, וחבר כאמור נקלט למשרה אליה הוגשה מועמדותו תוך 3 חודשים ממועד שליחת קורות החיים, יהיה זכאי לקבל את הפרס, לאחר השלמת שני חודשי עבודה מלאים של החבר בתפקיד אליו גויס ("משתתף זכאי"). משתתף זכאי שהינו עובד יחויב בשווי לצרכי מס בגין הפרס.
  • חלוקת הפרס הינה עד גמר המלאי ו/או תקופת המבצע, לפי המוקדם. כמות מינימאלית של פרסים: 50 יחידות. חלוקת הפרס תתואם עם המשתתף הזכאי.
 3. שונות
  • מנפאואר רשאית לשנות בכל עת את הפרס ו/או תקופת המבצע ו/או את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה. קורות החיים המחייבים הם אלה שנקלטו בהצלחה במנפאואר בתקופת המבצע.
  • מנפאואר אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למתמודד ו/או משתתף ו/או משתתף זכאי ו/או לצד שלישי כלשהו (לרבות החבר) אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין הזכייה בפרס. מנפאואר אינה נותנת כל מצג או התחייבות בקשר עם הפרס, והאחריות הבלעדית לפרס, לרבות טיבו, איכותו, אפשרות השימוש בו ולכל דבר הקשור בו הינה של ספק הפרס, והמתמודד ו/או המשתתף ו/או המשתתף הזכאי מוותר על כל טענה כלפי מנפאואר בקשר עם הפרס.
  • תקנון המבצע יפורסם ב https://www.manpower.co.il/core-tlv בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות התקנון; מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.